Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Технологии

В гр. Ксанти на 10.07.2023г. се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Технологии. Срещата беше организирана от „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Петият ден от срещата в Ксанти на 10 юли 2023 г. се фокусира върху справянето с нуждите от софтуер в технологичния сектор. Участниците се включиха в дискусии относно преобладаващата липса на организация и софтуер за управление на проекти сред гръцките предприятия. Беше подчертано значението на приемането на такива инструменти за рационализиране на операциите, подобряване на ефективността и повишаване на производителността.

Присъствието на участници от сектора на ИТ и бизнеса с разработка на софтуер предостави ценна представа за специфичните софтуерни нужди и предизвикателства, пред които са изправени гръцките предприятия. Дискусиите се въртяха около идентифицирането на подходящи софтуерни решения и преодоляването на пропуските в уменията при използването на такива технологии.

Един участник сподели прозрения, придобити от предишни сътрудничества с български компании, като подчерта техния подход за справяне с подобни предизвикателства, свързани със софтуера. Научените уроци и най-добрите практики от български партньори послужиха като ценни отправни точки за проучване на потенциални решения в контекста на Гърция.

Участниците проучиха потенциални софтуерни решения и стратегии за подобряване на уменията за управление на проекти в гръцките предприятия. Дискусиите бяха съсредоточени около значението на инициативите за обучение и повишаване на уменията, както и потенциала за съвместни усилия с български компании за справяне с общи предизвикателства.