В гр. Кавала са проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 16.06.2023г. в гр. Кавала се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Шестата среща на бизнес съвета  за възобновяема енергия се свика, за да обсъди стратегии за внедряване на иновации в енергийния сектор. Срещата се фокусира върху проучването как компаниите в енергийния сектор могат да внедрят иновативни бизнес модели, за да стимулират растежа и устойчивостта.Присъстващите се включиха в изчерпателна дискусия, обхващаща различни аспекти на внедряването на иновации в енергийния сектор.

Участниците изследваха различни рамки и подходи за насърчаване на иновациите в енергийните компании, включително отворени иновации, дизайнерско мислене и гъвкави методологии. Дискусиите бяха съсредоточени върху потенциалните ползи и предизвикателствата, свързани с всеки подход.

Срещата се задълбочи в концепцията за иновация на бизнес модела и нейното значение за енергийния сектор. Присъстващите обсъдиха начини, по които енергийните компании могат да преосмислят своите бизнес модели, за да се адаптират към променящата се пазарна динамика, технологичния напредък и предпочитанията на клиентите.

На срещата бяха представени казуси и примери за компании в енергийния сектор, които успешно са внедрили иновативни бизнес модели. Участниците анализираха тези казуси, за да съберат прозрения и най-добри практики, приложими в техните собствени организации. Участниците идентифицираха общи пречки пред иновациите в енергийния сектор, като регулаторни ограничения, избягване на риска и наследена инфраструктура. Дискусиите се въртяха около стратегии за преодоляване на тези бариери и създаване на благоприятна среда за иновации.

Следващи стъпки, които членовете на съвета решиха да предприемат са:
-Разработване на иновационна стратегия: Иницииране на разработването на иновационна стратегия, съобразена с нуждите и целите на енергийните компании, участващи в инициативата.
-Пилотни проекти: Идентифициране на възможности за изпълнение на пилотни проекти за тестване и валидиране на иновативни бизнес модели в енергийния сектор.
-Изграждане на капацитет: Осигуряване на обучение и подкрепа на енергийните компании за изграждане на вътрешни способности за иновации, включително насърчаване на култура на експериментиране и поемане на риск.
-Партньорства за сътрудничество: Проучване на възможности за сътрудничество с изследователски институции, доставчици на технологии и други заинтересовани страни за съвместно създаване на иновативни решения и стимулиране на иновациите в цялата индустрия.