Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил в с. Смилян

На 25.03.2023 г. от 09:30 часа в с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Пет представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в Залата читалище „Проф. Асен Златаров 1927“, с. Смилян. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Текстил. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Фокусът на днешното заседание беше въпросът за отпадъците, които текстилната промишленост генерира. Сектора е изключително добре развит в областта и има доста малки и средни предприятия, които допринасят за развитието на икономиката в областта.

Присъстващите представители на сектора изразиха опасенията си от замърсяване на околната среда, ако местната власт не реагира и не се вземат адекватни мерки за третирането на генерирания от предприятията отпадък.

Екипът по управление на проекта пое ангажимент заедно с местната власт да подготвят кратка информационна кампания под формата на брошури, в които да се изброят съвети за правилното третиране на текстилния отпадък, които да бъдат разпространени сред местните предприятия и по този начин да се намали отрицателното въздействие върху околната среда.