Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 10.12.2022 г. от 12:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 7 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020.

Дискусията на настоящия бизнес съвет се разви по посока на последиците в отрасъла вследствие на пандемията от COVID – 19. Присъстващите изразиха опасенията си от съществуващата реална опасност от намаляване на производството и преработката на селскостопански продукти вследствие забавянето в доставката на необходимите средства за производство и недостига на работна ръка. Друг проблем е фалирането на фирми в туристическия и ресторантьорския бизнес, което довежда до спад в консумацията на хранителни продукти. Всичко това води до намаляване на производството на различни продукти. Независимо от значителните финансови средства, постъпили чрез европейските фондове, не се усеща положително въздействие върху производството и възникналите дефицити.

Основния извод, които се очертава след пандемията е, че България трябва да увеличи своите продоволствени ресурси, за да намали своята зависимост от внос на селскостопанска продукция. Необходим е нов подход към структурирането на на продуктови групи с оглед на съвременните аспекти на хранителен модел, като основен фактор за жизнеспособността на населението. Това трябва да се съобрази и с потенциала на селскостопанското производство в страната.

Представителите на сектора се обединиха в мнението си, че задоволяването на продоволствените нужди на хората трябва да се превърне в трайна и приоритетна държавна политика, като следва да се предприемат необходимите мерки за това.

Бизнес съвета излезе с решение да се инициират промени в нормативната уредба и да се проведат серия от срещи с институциите.