Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор

На 20.09.2022г. от 15:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание в Агро – хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, в т.ч. и включилите се дистанционно, като беше направено предложение за дневен ред на събитието, по който да се работи.

Акцент в проведената дискусия беше Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, който ще има ключово значение за развитието на селските райони през следващите години.

Обсъдени бяха и промените в климата, които водят със себе си нетипични природни явления, които влияят върху производствата на участниците. Във връзка с горното, следва да се отбележи, че никой от присъстващите не е застраховал своята продукция, заради лошите условия, които застрахователните компании дават.

Беше взето решение да се работи за популяризиране на застраховките за селскостопанската продукция. Участниците в срещата предложиха да се инициира кръгла маса, която да събере заедно производители, прадставители на местната власт и представители на застрахователните компании.