Επικείμενη σειρά ενημερωτικών συναντήσεων στην περιοχή Kardzhali


Στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021, έρχεται σειρά συναντήσεων στην περιοχή Kardzhali. πάνω.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, το ευρύ κοινό θα ενημερωθεί για τις δραστηριότητες των επιχειρηματικών συμβουλίων που πρόκειται να συγκροτηθούν στην περιοχή.
Στις συναντήσεις καλούνται εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της περιοχής, της δημοτικής διοίκησης και εκπρόσωποι κλαδικών οργανώσεων και επιμελητηρίων.