Ξεκίνησε το έργο «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από την INTERREG V / A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18 / 13.04.2021.

Ο Σύλλογος «Ανάπτυξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων» είναι δικαιούχος έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, 6η πρόσκληση.

Αυτήν την περίοδο, σε συνεργασία με δύο οργανισμούς από την Ελλάδα - Ανάπτυξη για τον Πολιτισμό, Τουρισμό, Περιβάλλον Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ίδρυμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, και το σωματείο «Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών» υλοποιούμε ένα έργο που σχετίζεται με την ίδρυση 7 επιχειρηματικά συμβούλια στη Βουλγαρία και 7 επιχειρηματικά συμβούλια στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία στοχεύει στην επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιοχή και στη βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να διεισδύσουν και στις ξένες αγορές. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία στη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της παραμεθόριας περιοχής για τουριστικούς σκοπούς. Επιπλέον, οι προγραμματισμένες δράσεις θα οδηγήσουν στη βελτίωση του κοινού συστήματος διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Θα βελτιώσουν επίσης την προσβασιμότητα της διασυνοριακής περιοχής, η οποία με τη σειρά της θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού των ανθρώπων και των αγαθών και θα κάνει την κυκλοφορία ασφαλέστερη. Τέλος, το πρόγραμμα στοχεύει στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην παραμεθόριο περιοχή, η οποία θα οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε δήμους με φτωχούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.

Οι τομείς προτεραιότητας για το πρόγραμμα είναι:

 • Βιομηχανία αγροδιατροφής
 • Διαχείριση απορριμμάτων για ανακύκλωση ή ενέργεια
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Βιώσιμου τουρισμού
 • Φροντίδα υγείας
 • Υλικά – Τεχνολογίες
 • Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας

Οι συμμετέχοντες στα επιχειρηματικά συμβούλια μπορούν να είναι εκπρόσωποι τομέων προτεραιότητας, κλαδικών οργανώσεων, επιμελητηρίων και συνομοσπονδιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης.

Τα επιχειρηματικά συμβούλια θα συζητούν επιχειρηματικά προβλήματα, θα ανταλλάσσουν εμπειρίες, τεχνογνωσία και εμπόριο με την Ελλάδα, θα πραγματοποιούν περιοδικές συναντήσεις και δωρεάν εκπαιδεύσεις.

Τα επιχειρηματικά συμβούλια θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην προώθηση μη επιχειρηματικών θεμάτων όταν χρειάζεται, μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, θα πραγματοποιούν τακτικές συνεδριάσεις για να ακούσουν επιχειρηματικά ζητήματα, θα προωθήσουν μη επαγγελματικά ζητήματα όταν χρειάζεται, μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης. ΜΜΕ, θα βοηθήσουν την επιχείρηση στην επίλυση τρεχόντων ζητημάτων, θα βοηθήσουν παραπέμποντας ορισμένα θέματα στους αρμόδιους φορείς.

Η συμμετοχή τους θα είναι δωρεάν και εθελοντική και όλα τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς πόρους για επιχειρηματικά θέματα, πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδεύσεις, επαφές με την Ελλάδα, την ευκαιρία να θίξουν και να λύσουν προβλήματα, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και εμπειρία με την Ελλάδα και επαφές στο διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος της ΜΚΟ "RISK" στις εργασίες των επιχειρηματικών συμβουλίων είναι:

 • Παροχή πλήρους υποστήριξης σε επιχειρηματικά συμβούλια που σχετίζονται με οργανωτικές και διοικητικές ανάγκες.
 • Διοργάνωση δωρεάν εκπαιδεύσεων και ανταλλαγή εμπειριών για μέλη επιχειρηματικών συμβουλίων σχετικά με καινοτομίες, πηγές χρηματοδότησης, ευρωπαϊκές πρακτικές κ.λπ.
 • Διαχειριστείτε όλα τα εντοπισμένα προβλήματα και λάβετε μέτρα για την επίλυσή τους.
 • Συμμετοχή των θεσμών για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Οργάνωση και συντονισμός περιοδικών συνεδριάσεων των επιχειρηματικών συμβουλίων.
 • Προετοιμασία και διανομή δελτίων τύπου σε περιφερειακά και εθνικά μέσα ενημέρωσης σε σχέση με τις δραστηριότητες των επιχειρηματικών συμβουλίων και τα θέματα πάνω στα οποία εργάζονται·
 • Πλήρης παροχή πόρων για τις εργασίες των επιχειρηματικών συμβουλίων - παροχή αιθουσών, υλικών, συντονιστή, τεχνική υποστήριξη κ.λπ.
 • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την ψηφιοποίηση των εργασιών των συμβουλίων