Стартира проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ е бенефициент по проект финансиран от програма Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020, 6-th call.

Към настоящия момент в партньорство с две организации от Гърция- Development for Culture, Tourism, Environment of Eastern Macedonia and Thrace и Entrepreneurship support foundation, и сдружение „Институт за развитие на европейско гражданско общество “ изпълняваме проект свързан със създаването на 7 бизнес съвета в България и 7 бизнес съвет в Гърция.

Програмата „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България“ цели да разшири предприемаческата дейност в допустимия регион и да подобри капацитета на МСП за проникване и на външни пазари. Освен това програмата ще подобри трансграничното сътрудничество при управление на риска от наводнения и ще развие и популяризира културното и природното наследство на граничния район за целите на туризма. В допълнение предвижданите действия ще доведат до подобряване на съвместната система за управление на подпочвените и повърхностните води. Те също така ще подобрят достъпността на трансграничния регион, което от своя страна ще намали времето за пътуване на хора и стоки и ще направи движението по пътищата по-безопасно. Накрая, програмата цели да разшири социалното предприемачество в граничния район, което ще доведе до повишени нива на заетостта в социални предприятия и до повече доставени социални услуги в общините с лоши социално-икономически показатели.

Приоритетите сектори за програмата са:

 • Агро-хранителна индустрия
 • Управление на отпадъци за рециклиране или енергия
 • Възобновяема енергия и енергоспестяване
 • Устойчив туризъм
 • Здравеопазване
 • Материали – Технологии
 • Текстилна индустрия

Участници в бизнес съветите може да бъдат представители на приоритетните сектори, браншови организации, камари и конфедерации, местната власт и областна администрация.

Бизнес съветите ще дискутират проблемите на бизнеса, ще обменят опит, ноу-хау и търговия с Гърция, ще се провеждат периодични заседания и безплатни обучения.

Бизнес съветите ще имат ключова роля при популяризиране проблемите не бизнеса, когато е необходимо, чрез използване на средствата на масовите медии, провеждат редовни заседания за изслушване на проблемите на бизнеса, ще популяризират проблемите не бизнеса, когато е необходимо, чрез използване на средствата на масовите медии, ще съдействат на бизнеса при решаването на текущи въпроси, ще съдействат, отнасяйки определени въпроси към ресорните институции.

Членството в тях ще е безплатно и пожелателно, като на всички членове ще бъдат предоставен достъп до експертни ресурси по теми касаещи бизнеса, достъп до безплатни обучения, контакти с Гърция, възможност за поставяне и решаване на проблеми, обмяна на ноу-хау и опит с Гърция и контакти на международно ниво.

Ролята на СНЦ „РИСК“ в работата на бизнес съветите е да:

 • Оказване на пълна подкрепа на бизнес съветите свързана с организационни и административни необходимости;
 • Организиране на безплатни обучения и обмяна на опит за членовете на бизнес съветите, свързани с иновации, източници на финансиране, европейски практики и др.;
 • Администриране на всички изведени проблеми и предприемане на стъпки за тяхното решение;
 • Ангажиране на институциите за решаване на поставените проблеми;
 • Организиране и модериране на периодични събрания на бизнес съветите;
 • Изготвяне и разпространение на прессъобщения до регионални и национални медии във връзка с дейността на бизнес съветите и темите, по които работят;
 • Пълна ресурсна обезпеченост на работата на бизнес съветите- осигуряване на зали, материали, модератор, техническа поддръжка и др.
 • Изграждане на онлайн платформа за дигитализиране на работата на съветите