Сектор възобновяема енергия и енергоспестяване

По отношение на заетите в тази сфера на управление е важно да отбележим, че тя започва да добива все по-голяма популярност в България. В нейния обхват попадат вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата. Всички изброени са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено нефт и газ.
В този сектор спадат всички производители на енергия от ВЕИ без значение от нейния вид.

Как да стана член на бизнес съвет в сектор възобновяема енергия и енергоспестяване?

 • Попълвам заявката за членство под този текст
 • Приемам обаждане от страна на организаторите на бизнес съвета в моя сектор
 • Присъствам и участвам на заседания, активности и обучения

  Заяви членство

  Бизнес сектори
  Контакти
  Адрес

  гр. Чепеларе, България, ул. Хан Аспарух №4

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu