Приключи изпълнението на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Сдружение РИСК, заедно с партньорите си от СНЦ ИОР, DE.CU.T.E. и JOIN4CS, успешно приключиха изпълнението на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

При изпълнение на проектните дейности българските партньори проведоха редица информационни събития и срещи с местните власти и бизнеса в пограничните райони – Кърджали, Смолян, Хасково и Благоевград. Бяха конституирани бизнес съвети в девет приоритетни сектора – Аграрна индустрия, Хранителна индустрия, Възобновяеми енергийни източници, Здравеопазване, Материали, Технологи, Управление на отпадъците и Устойчив туризъм, във всички области. Проведоха се 84 редовни заседания на съветите, на които присъстваха повече от 400 представители на бизнеса в пограничната зона.

По време на срещите бяха дискутирани най- наболелите проблеми, които касаят развитието и разширяването на предприемаческата дейност на МСП в проектните райони. Коментираха се действията, които собствениците на бизнес биха могли да предприемат, за да подобрят капацитета на своите организации за проникване на външни пазари, разширяване на социалното предприемачество и др.

Беше създадена платформа, която да подпомага работата на бизнес съветите онлайн и всички настоящи членове се запознаха с нейните функционалности. В следствие  на проведените редовни заседания на бизнес съветите и проведените дискусии се изведоха редица проблеми, които се оформиха в база данни, валидна за всички сектори и области.

След това екипът оформи препоръки за справяне с идентифицираните проблеми, които бяха представени на местните власти в редица информационни срещи, организирани от Сдружение ИОР.

Всички проектни дейности приключиха успешно и в следващите месеци предстои подаването на заключителните отчети по проекта.