Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον κλάδο της Τεχνολογίας

Η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Παρόντες ήταν 7 εκπρόσωποι του κλάδου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον σύλλογο «Ανάπτυξη πολιτισμικού τουριστικού περιβάλλοντος» – Δ.Ε. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ. στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση του προγράμματος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου, όπου περιγράφονται οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής του. Τα μέλη ενημερώθηκαν για τον ρόλο του επιχειρηματικού συμβουλίου στη διευκόλυνση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας. Έγινε μια σύντομη επισκόπηση των συζητήσεων και των αποτελεσμάτων των προηγούμενων συναντήσεων που έγιναν στην Ξάνθη. Αυτό χρησίμευσε ως βάση για την κατανόηση του πλαισίου και των προτεραιοτήτων που συζητήθηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες.

Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε συζητήσεις για τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι βασικοί τομείς εστίασης περιλαμβάνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την απόκτηση ταλέντων, τις απαιτήσεις υποδομής και ρυθμιστικά ζητήματα. Η συνάντηση διερεύνησε πιθανούς τρόπους δικτύωσης και συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στον ευρύτερο τομέα ενδιαφέροντος. Δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων, ενώσεων του κλάδου και κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνέργειας και της ανταλλαγής γνώσεων.
Η εναρκτήρια συνάντηση χρησίμευσε ως πλατφόρμα για την έναρξη διαλόγου και συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια εικόνα για το πρόγραμμα BC και προσδιόρισαν τομείς προτεραιότητας για μελλοντική συζήτηση και δράση. Προχωρώντας προς τα εμπρός, το επίκεντρο θα είναι η κάλυψη των προσδιορισμένων αναγκών και η προώθηση ευκαιριών δικτύωσης για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της επιτυχίας των τεχνολογικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη.