Τακτική συνάντηση εκπροσώπων του τεχνολογικού τομέα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης

Στις 07.07.2023 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τεχνολογικό τομέα στην πόλη της Ξάνθης. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον σύλλογο «Ανάπτυξη πολιτισμικού τουριστικού περιβάλλοντος» – Δ.Ε. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ. στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν έξι εκπρόσωποι του κλάδου.

Το επίκεντρο της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τη διαμόρφωση ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογική καινοτομία στην παροχή ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο ευρύτερο τοπίο της αγοράς. Εξετάστηκαν και διερευνήθηκαν διάφορες πτυχές της επιχειρηματικής μοντελοποίησης, στρατηγικές για τον εντοπισμό βασικών προτάσεων αξίας, ροές εσόδων και δομές κόστους που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κερδοφορία. Έμφαση δόθηκε στη μόχλευση των τεχνολογικών προόδων για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, της διαφοροποίησης προϊόντων/υπηρεσιών και της δέσμευσης των πελατών.

Επιτόπου παρουσιάστηκαν ορισμένες καλές πρακτικές επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτά τα παραδείγματα χρησίμευσαν ως πολύτιμες περιπτωσιολογικές μελέτες που δείχνουν πώς η επιτυχής ενσωμάτωση της τεχνολογικής καινοτομίας στα επιχειρηματικά μοντέλα μπορεί να οδηγήσει σε απτά οφέλη όπως βελτιωμένη θέση στην αγορά, αυξημένη παραγωγικότητα και αυξημένη ικανοποίηση πελατών.
Συνολικά, οι συζητήσεις την τέταρτη ημέρα τόνισαν τη σημασία του να υιοθετήσουμε την τεχνολογική καινοτομία ως ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής στρατηγικής. Οι συμμετέχοντες αποχώρησαν από τη συνάντηση εφοδιασμένοι με γνώσεις και έμπνευση για να βελτιώσουν περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να αξιοποιήσουν τη δύναμη της καινοτομίας για να παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα δυναμικό τοπίο της αγοράς.