В гр. Ксанти се проведе редовна среща на представители на технологичния сектор

На 07.07.2023г. в гр. Ксанти се проведе редовна среща на Бизнес съвета в технологичния сектор. Срещата беще организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима представители на сектора .

Фокусът на дискусията се въртеше около формулирането на стабилен бизнес модел и основната роля, която технологичните иновации играят за осигуряване на силно конкурентно предимство в рамките на по-широкия пазарен пейзаж. Бяха разгледани и изследвани различни аспекти на бизнес моделирането, стратегии за идентифициране на ключови ценностни предложения, потоци от приходи и структури на разходите, които допринасят за устойчив растеж и рентабилност. Беше поставен акцент върху използването на технологичния напредък за подобряване на оперативната ефективност, диференциацията на продуктите/услугите и ангажираността на клиентите.

На място беше направена демонстрация на някои добри практики на предприятия, работещи в технологичния сектор. Тези примери послужиха като ценни казуси, илюстриращи как успешното интегриране на технологичните иновации в бизнес моделите може да доведе до осезаеми ползи, като подобрено позициониране на пазара, повишена производителност и повишена удовлетвореност на клиентите.
Като цяло дискусиите през четвъртия ден подчертаха важността на възприемането на технологичните иновации като крайъгълен камък на бизнес стратегията. Участниците напуснаха срещата, оборудвани с прозрения и вдъхновение за по-нататъшно усъвършенстване на своите бизнес модели и за използване на силата на иновациите, за да осигурят конкурентно предимство в динамичния пазарен пейзаж.