Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 26.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 5 представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата, в която се проведе заседанието на БС беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът даде старт на свободна дискусия, като подкани присъстващите членове да изберат проблем. Един от присъстващите представители на сектора направи предложение БС да изготви кратка брошура, която да предостави на местните администрации, които от своя страна да се ангажират с нейното разпространяване.

Брошурата ще се активира гражданите да пестят хранителни ресурси и да намалят пилееното на храна като потребители. Насоките, които дадоха представителите на сектора в този контекст са в синхрон с европейските изисквания, на които и България като страна членка на ЕС трябва да прилага. А именно:

  • – При пазаруване подготвяйте списъци с необходимите неща;
  • – Проверявайте срока на годност и се запознайте със смисъла на означенията върху етикета;
  • – Съхранявайте храните съгласно инструкциите на опаковката;
  • – Поставяйте новите храни на дъното на хладилника/шкафовете;
  • – Използвайте това, което е останало от предишното ядене;
  • – Замразявайте храните;