Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 19.11.2022г. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 6 представители на сектора Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата, в която се проведе заседанието на БС беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Присъстващите на заседанието бяха единодушни, че за съжаление българските граждани нямат никаква представа от това как се управляват отпадъци. Въпреки че общинските администрации твърдят, че информират по надлежния ред гражданите на съответната община, все още не се забелязва подобрена обща култура у населението.

В този смисъл представителите на сектора споделят, че липсват ефективни информационни кампании, които да достигнат до хората, така че да ги накарат да преосмислят действията си що се касае до генерирането на отпадък.

В контекста на всичко гореописано членовете на БС по управление на отпадъци споделиха своите притеснения, че въпреки всички законодателни и нормативни изисквания, които са в унисон с европейските такива, за съжаление България не покрива дори на половина, това което е заложила като изпълнение, а проблемът според специалистите се корени във всеки един гражданин.

Отчетени бяха и действията на предприятието, като се има предвид, че много от тях не депонират отпадъци съгласно разпоредбите.

В тази връзка ще бъдат изготвени препоръки за провеждане на информационни кампании по общините, които да активират гражданите за по-екологосъобразен начин на живот и поетапното въвеждане на т.н. стандарт „Нулеви отпадъци“.