Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в приоритетен сектор Текстил

На 20.09.2022г. от 16:30 часа в зала „Знание“ в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 4 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, в т.ч. и включилите се дистанционно, като беше направено предложение за дневен ред на заседанието.

Участниците на срещата повдигнаха въпроса за отпадъците, които сектора произвежда. Оказва се, че текстилната индустрия е четвъртият най – голям замърсител на околната среда. На дискусията беше отбелязано, че е необходимо производствата да бъдат преструктурирани с цел по високата им енергийна ефективност. Съвета взе решение да проучи въпроса за финансирането на МСП при изграждане на инсталации и закупуването на нови енергоспестяващи машини.

Коментираха се и способите за ускоряване на прехода към кръгова икономика и как можем да рециклираме отпадъчния материал.