Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Устойчив туризъм

На 05.04.2022г. от 15:30 часа в тържествената зала на читалище „Никола Вапцаров – 1894“ – гр. Банско се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор устойчив туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха представители на община Банско, община Гърмен, представители на Регионална занаятчийска камара – гр. Банско, представители на бизнеса от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За заинтересовани лица, които не са имали възможност да присъстват физически се осигури онлайн връзка.

Осъществена се дискусия по теми, предложени от участниците, които имаха много идеи и въпроси за обсъждане. След продължителна дискусия и след като на всеки, който пожела бе дадена думата, се оформи обща идея за разработване на единен туристически продукт. В така оформената идея се включват предложенията за изготвяне на културен календар, който да обхваща територията на няколко общини; създаване на дом на изкуствата и занаятите, както и училище за занаятчии; пътуваща работилница за деца и възрастни. Беше предложено да се наблегне на творческото развитие и обучение на деца, като се извършват различни мероприятия съвместно с гръцките ни партньори. Павдигна се и въпросът за създаване на профили в социалните мрежи с цел популяризация и реклама на общия туристически продукт.

Като обобщение можем да кажем, че дискусията беше ползотворна за всички участници в съвета. Набелязаха се последващи цели, като от първостепенна важност е членовете да направят предложения и да изберат име и фокус на инициативата.