Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι η επίτευξη εταιρικής σχέσης μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων, τοπικών διοικήσεων και κυβερνητικών φορέων προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί που έχουν εντοπιστεί στους επιχειρηματίες.

Ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία επιχειρηματικών συμβουλίων που αποτελούνται από εκπροσώπους επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Μόλις δημιουργηθούν, τα επιχειρηματικά συμβούλια θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα επιλύουν πανομοιότυπα τοπικά προβλήματα. Θα συσταθούν δεκατέσσερα επιχειρηματικά συμβούλια, ένα σε κάθε έναν από τους τομείς προτεραιότητας σε Ελλάδα και Βουλγαρία.