Η κύρια δραστηριότητα αυτού του έργου είναι η δημιουργία επιχειρηματικών συμβουλίων. Κάθε συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους επιχειρήσεων και τοπικών διοικήσεων και ρυθμιστικές αρχές που θα συζητήσουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες και των δύο πλευρών. Το συμβούλιο θα επιτύχει μια εταιρική σχέση που θα αντιμετωπίσει τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους και ως εκ τούτου θα ενισχύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία, θα προωθήσει την επιβίωση των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει μια επιχειρηματική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένων των νέων επιχειρήσεων. Θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες για κάθε τύπο επιχείρησης, εστιάζοντας στους τομείς προτεραιότητας Αγροδιατροφή, Διαχείριση Αποβλήτων για Ανακύκλωση ή Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αειφόρος Τουρισμός, Υγεία, Υλικά - Τεχνολογία, Κλωστοϋφαντουργία. Οι στόχοι αυτού του έργου συνάδουν πλήρως με τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι είναι: άρση των εμποδίων και των σημείων συμφόρησης για τις ΜΜΕ.

Θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες για κάθε τύπο επιχείρησης, εστιάζοντας στους τομείς προτεραιότητας Αγροδιατροφή, Διαχείριση Αποβλήτων για Ανακύκλωση ή Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αειφόρος Τουρισμός, Υγεία, Υλικά - Τεχνολογία, Κλωστοϋφαντουργία. Οι στόχοι αυτού του έργου συνάδουν πλήρως με τους στόχους του προγράμματος, οι οποίοι είναι: άρση των εμποδίων και των σημείων συμφόρησης για τις ΜΜΕ.