Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

Седмата среща на инициативата за възобновяема енергия се проведе на 20.06.2023г. в гр. Кавала и имаше за цел да засили сътрудничеството между регионите, като се фокусира особено върху партньорствата между Гърция и България в енергийния сектор. Тя беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Участниците се включиха в целенасочена дискусия, засягаща следните ключови теми:
Сътрудничество с други региони: Участниците проучиха възможностите за сътрудничество с други региони на Гърция и България. Дискусиите се въртяха около идентифицирането на общи предизвикателства, пред които са изправени енергийните предприятия в тези региони и как те могат да използват партньорства за сътрудничество, за да се справят колективно с тези предизвикателства.
Идентифициране на общи проблеми: Срещата включваше анализ на общите проблеми, с които се сблъскват енергийните предприятия в Гърция и България, като регулаторни сложности, пазарна несигурност и инфраструктурни ограничения. Участниците споделиха прозрения и опит, за да идентифицират области, в които взаимната подкрепа и сътрудничество могат да бъдат от полза.
Анализ на законодателната система: Извършен е подробен анализ на законодателните системи, регулиращи енергийния сектор в България и Гърция. Участниците сравниха и съпоставиха регулаторните рамки, стимулите и политиките в двете страни, за да идентифицират областите на съответствие и различия.
Възможности за взаимна подкрепа: Присъстващите проучиха възможностите за взаимна подкрепа и сътрудничество, включително споделяне на най-добри практики, трансфер на технологии, съвместни инициативи за изследване и развитие и застъпничество за благоприятни регулаторни реформи.

Седмата среща на бизнес съвета за възобновяема енергия отбеляза значителна стъпка към насърчаване на сътрудничеството и партньорството между енергийния бизнес в Гърция и България. Чрез идентифициране на общи проблеми и проучване на възможностите за взаимна подкрепа, участниците изразиха оптимизъм за стимулиране на устойчив растеж и иновации в енергийния сектор в регионите.