Проведе се редовна среща на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 28.06.2023г. в гр. Комотини се проведе поредното заседатие на бизнес съвет в сектор Здравеопазване.

Фокусът на срещата беше върху очакванията и очертаване на бъдещото сътрудничество по програмата на Бизнес съвета.Участниците се включиха в задълбочена дискусия относно очакванията си от програмата на Бизнес съвета. Те подчертаха значението на непрекъснатата комуникация и споделянето на информация за ефективно улесняване на съвместните усилия.
Ключовите точки на дискусията включваха стратегии за поддържане на ангажираността и осигуряване на разпространение на съответните актуализации до всички заинтересовани страни. Участниците подчертаха необходимостта от редовни срещи, както лични, така и виртуални, за насърчаване на непрекъснат диалог и сътрудничество.
Освен това на срещата беше подчертано значението на съгласуването на бъдещите инициативи с целите и задачите на програмата на Бизнес съвета. Участниците изразиха своя ангажимент да използват програмата като платформа за стимулиране на иновациите, справяне с предизвикателствата и насърчаване на растежа в сектора на здравеопазването.

Срещатат беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.