В гр. Кавала се проведе се последно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

Десетата и последна среща на инициативата за възобновяема енергия имаше за цел да завърши програмата с ценни идеи от гост-лектори и дискусии относно възможностите, предоставени от програмата Interreg. Участниците също обсъдиха въздействието на проекта и обсъдиха бъдещи планове за ангажиране.
Акценти от дискусията:
Презентация на гост-лектор: Г-жа Димитра Зерваки изнесе презентация за важността на иновациите и работата в мрежа в бизнеса. Тя подчерта стойността на създаването на силни връзки и използването на възможности за работа в мрежа за стимулиране на иновациите и растежа в сектора на възобновяемата енергия.

Представяне на програмата Interreg: Г-н Пападопулос сподели впечатления от своя опит като гост на представянето на програмата Interreg в Смолян, България. Участниците получиха преглед на новата програма Interreg и нейните потенциални възможности за сътрудничество и финансиране в енергийния сектор.
Размисъл върху въздействието на проекта: Присъстващите обмислиха въздействието на инициативата за възобновяема енергия и обсъдиха как проектът им е помогнал по отношение на обмен на знания, възможности за сътрудничество и растеж на бизнеса. Бяха споделени успешни истории и извлечени уроци, за да се отпразнуват постиженията и да се идентифицират области за подобрение.
Бъдещи планове за ангажиране: Дискусиите бяха съсредоточени върху бъдещи планове за ангажиране и стратегии за продължаване на сътрудничеството след приключването на проекта. Участниците обмениха идеи за поддържане на канали за комуникация, организиране на последващи срещи и проучване на нови инициативи за сътрудничество.
Следващи стъпки:
Последващи действия: Участниците се ангажираха да проследят елементите за действие и възможностите, идентифицирани по време на срещата, включително проучване на потенциални сътрудничества по новата програма Interreg и прилагане на стратегии за работа в мрежа и иновации.
Комуникационен план: Планиране на текуща комуникация и споделяне на информация между участниците, за да бъдете информирани за развитието на индустрията, възможностите и съвместните проекти.
Оценка и обратна връзка: Иницииране на процес на оценка за събиране на обратна връзка от участниците относно ефективността на проекта и идентифициране на области за подобрение или бъдещи проекти.
Заключение: Последната среща на инициативата за възобновяема енергия предостави платформа за ценни идеи от гост-лектори и ползотворни дискусии относно бъдещи планове и възможности за ангажиране. В края на проекта участниците изразиха благодарност за съвместните усилия и очакваха с нетърпение продължаващото сътрудничество и растеж в сектора на възобновяемата енергия.