Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ в гр. Кавала

Петата среща на бизнес съвета в сектор ВЕИ се проведе на 13.06.2023г. в гр. Кавала. Срещата беше организирана от „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. и на нея присъстваха шестима представители на сектора. На срещата присъства изследовател от Университета на Егейско море. Срещата имаше за цел да проучи нови методологии за възобновяема енергия и да обсъди тяхното прилагане в регионалната област, обхваната от програмата на бизнес съвета.

Изследователят от Университета на Егейско море представи авангардни методологии и напредък в технологиите за възобновяема енергия. Присъстващите получиха ценна представа за най-новите тенденции, иновации и научни открития в областта на възобновяемата енергия.

Участниците участваха в дискусии за това как новите методологии, представени от изследователя, могат да бъдат ефективно приложени в регионалната област, обхваната от програмата на Бизнес съвета. Беше поставен акцент върху идентифицирането на подходящи пилотни проекти и демонстрационни обекти, за да се покаже осъществимостта и ефективността на тези методологии.

Присъстващите проучиха начини за интегриране на новите методологии в общите цели и задачи на програмата на Бизнес съвета. Бяха обсъдени стратегии за оползотворяване на ресурсите, мрежите и възможностите за сътрудничество на програмата в подкрепа на прилагането на иновативни решения за възобновяема енергия в региона.

Срещата подчерта значението на изграждането на капацитет и инициативите за трансфер на знания за овластяване на местните заинтересовани страни с необходимите умения и опит за приемане и прилагане на нови методологии за възобновяема енергия ефективно.

Петата среща на инициативата за възобновяема енергия улесни ценни дискусии относно новите методологии за внедряване на възобновяема енергия и тяхното интегриране в регионалната област, обхваната от програмата на Бизнес съвета. Чрез използване на опит, ресурси и възможности за сътрудничество, участниците изразиха оптимизъм за стимулиране на положителна промяна и устойчиво развитие в енергийния сектор.