В гр. Кавала се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

 На 02.06.2023г. в гр. Кавала се проведе поредното редовно заседание на бизнес съвета в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха шестима представители на сектора.

Четвъртата среща на инициативата за възобновяема енергия се проведе, за да проучи потенциални възможности за сътрудничество с подобни фирми в България. Сесията имаше за цел да анализира нуждите, предизвикателствата и бизнес структурите на енергийния сектор в съседната страна.

Участниците разгледаха различни стратегии за сътрудничество, включително съвместни предприятия, програми за обмен на знания и инициативи за трансфер на технологии, за насърчаване на партньорства с българския бизнес в енергийния сектор.

Срещата включва цялостен анализ на нуждите и търсенето в българския енергиен сектор. Участниците обсъдиха потенциални области на сътрудничество въз основа на идентифицирани нужди, като развитие на инфраструктура за възобновяема енергия, решения за енергийна ефективност и прилагане на политика за устойчива енергия. Дискусията беше съсредоточена върху идентифицирането на общи предизвикателства, споделяни от двете страни, и разработването на съвместни решения за ефективно справяне с тях.

Участниците анализираха бизнес структурите на енергийните компании в България, включително техните организационни модели, пазарно позициониране и стратегически приоритети. Този анализ предостави ценна информация за потенциални възможности за партньорство и области за взаимна изгода.

Присъстващите взеха решение да предприемат стъпки по иницииране на диалог и ангажиране с българските партньори, както и за проучване на потенциални възможности за сътрудничество и обмен на информация за съответните бизнес среди.

Четвъртата среща на инициативата за възобновяема енергия отбеляза важен крайъгълен камък в проучването на възможностите за трансгранично сътрудничество с българския бизнес. Чрез анализиране на нуждите, предизвикателствата и бизнес структурите, участниците поставиха основите за бъдещи инициативи за сътрудничество, насочени към стимулиране на взаимен растеж и иновации в енергийния сектор.