В гр. Комотини се проведе пета поредна среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване

На 01.06.2023г. в гр. Комотини се проведе петата редовна среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Петата среща на бизнес съвета проучи пътищата за интегриране на иновации чрез съвместни усилия в рамките на индустрията. Участниците участваха в изчерпателен диалог, подчертавайки значението на иновациите за постигане на напредък в сферата на здравеопазването. Бяха споделени различни гледни точки за това как сътрудничеството между заинтересованите страни може да катализира възприемането на иновативни практики.

Участниците подчертаха значението на идентифицирането на ключови области в сектора на здравеопазването, които изискват иновации за подобряване на ефективността и грижите за пациентите. На срещата се подчерта потенциала на кооперативните партньорства между бизнеса, доставчиците на здравни услуги и технологичните фирми за улесняване на разработването и внедряването на иновативни решения.

Бяха предложени съвместни инициативи за обединяване на ресурси и опит, като по този начин се ускорява темпото на иновации в области като медицински технологии, телемедицина и анализ на данни.Групата обсъди необходимостта от поддържаща регулаторна рамка за насърчаване на иновациите, като същевременно гарантира съответствие с индустриалните стандарти и безопасността на пациентите.
Участниците подчертаха значението на споделянето на знания и ученето от най-добрите практики за насърчаване на непрекъснати иновации в екосистемата на здравеопазването.