В гр. Кавала се проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 31.05.2023г. в гр. Кавала се проведе редовна среща на бизнес съвет в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана от партньорите по проекта сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата имаше за цел да рационализира логистиката на място за бъдещи срещи и да разгледа възможностите, предлагани от европейските програми за финансиране за подпомагане на растежа на предприятията в енергийния сектор.

Присъстващите бяха информирани за програмите Interreg и тяхната роля за насърчаване на регионалното сътрудничество и развитие през европейските граници. Дискусиите бяха съсредоточени върху потенциалните ползи от участието в програмите на Interreg, включително достъп до финансиране, обмен на знания и възможности за сътрудничество с други европейски региони.

Участниците проучиха как европейските програми за финансиране могат да помогнат на предприятията в енергийния сектор да постигнат растеж и да получат конкурентно предимство. Акцентът беше поставен върху мобилизирането на възможности за финансиране за научни изследвания и иновации, разширяване на пазара и инициативи за устойчивост.Присъстващите обсъдиха значението на стратегическото планиране при идентифицирането на подходящи програми за финансиране, съгласуването на предложенията за проекти с целите на програмата и максимизирането на въздействието на полученото финансиране върху растежа и развитието на предприятието.

Третата среща на инициативата за възобновяема енергия отбеляза значителна стъпка към засилване на сътрудничеството и използване на европейски програми за финансиране за растеж на предприятията. След като взеха решени да продължат да се срещат в Кавала и след като проучиха възможностите за финансиране, участниците изразиха увереност в стимулирането на устойчивото развитие и иновациите в енергийния сектор.