Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в Туристическия сектор

Втората среща на Бизнес съвета в сектор Туризъм се състоя на 19.05.2023г. в гр. Лименас на о-в Тасос. На срещата присъстваха 16 представители на туристическия сектор и беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата имаше за цел да проучи възможностите за сътрудничество между бизнеса в Гърция и България за подобряване на обучението на персонала в туристическия сектор. Участниците се включиха в дискусии за това как бизнесите в Гърция и България могат да си сътрудничат за подобряване на обучението на персонала в туристическия сектор. Идеите включват съвместни програми за обучение, обмен на посещения и споделяне на най-добри практики.

Срещата се фокусира върху идентифицирането на конкретни проекти, които биха могли да се възползват от трансграничното сътрудничество. Участниците обсъдиха потенциални проекти в области като управление на хотелиерството, обучение за обслужване на клиенти и програми за културен обмен. Бяха разгледани стратегии за ефективно обучение на персонала, включително използването на съвременни методи за обучение, онлайн платформи и партньорства с образователни институции. Беше поставен акцент върху значението на регионалното сътрудничество в туристическия сектор. Участниците обсъдиха потенциалните ползи от формирането на регионални мрежи и съюзи за насърчаване на туризма и споделяне на ресурси.

Срещата завърши с ангажимента на участниците да проучат допълнителни възможности за сътрудничество между бизнеса в Гърция и България. Бяха определени точки за действие, включително създаване на работна група за разработване на инициативи за съвместно обучение и координиране на бъдещи срещи и семинари.