Проведе се редовно заседание на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 03.05.2023г. в гр. Комотини се проведе редовно заседание на бизнес съвета в сектор Здравеопазване. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

На втората среща на бизнес съвета присъстваха петима души лично, без виртуални участници. Въпреки това се погрижихме да споделим подробностите от нашите дискусии с тези, които не можаха да присъстват, чрез изчерпателен доклад.
Фокусът на втората среща се измести към идентифициране и справяне с предизвикателствата, пред които е изправен секторът на здравеопазването. Присъстващите се задълбочиха в разговор за това как общината може да играе роля за решаването на тези проблеми. Дискусията имаше за цел да проучи начините, по които подкрепата на местните власти може да повлияе положително върху здравните практики.
Като екип участниците обмислиха действителни стъпки за колективно справяне с тези предизвикателства. Разгледахме потенциала за съвместни инициативи, които биха могли ефективно да повишат осведомеността за проблемите, пред които е изправен секторът на здравеопазването. Идеята беше не просто да обсъждаме проблемите, а активно да допринасяме за намирането на решения.
Дискусиите бяха проницателни и създадоха чувство за отговорност в групата. Разнообразните гледни точки от различни специалности в здравеопазването допринесоха за цялостното разбиране на предизвикателствата в сектора. Този подход за съвместно решаване на проблеми подчерта основната цел на семинара за насърчаване на работата в екип и намиране на практически решения.