Сформира се бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 27.04.2023г. в гр. Комотини, на среща проведена от сдружени „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата за сформиране на бизнес съвета събра здравни специали в гр. Комотини.  Сред участниците бяха хирурзи, очни лекари и общопрактикуващи лекари.

Срещата започна скратко  представяне на проекта и проектната идея. На участниците бяше представена целта на бизнес съветите — да насърчим сътрудничеството и работата в екип в сектора на здравеопазването. Подчертахме, че съвместната работа може да доведе до по-добри идеи, споделяне на ресурси и подобрена грижа за пациентите.
На срещата бяха коментирани предизвикателствата, пред които здравните работници се изправят всеки ден и как обединяването може да направи тези предизвикателства по-лесни за справяне. Виртуалните участници в Zoom добавиха различни гледни точки, показвайки, че технологията може да помогне за свързването на хора от различни места.
По време на семинара обсъждахме планове за бъдещи срещи. Обмисляхме идеи като редовно споделяне на информация, съвместна работа по проекти и правене на съвместни образователни програми. Вълнението по време на тези разговори подчерта ангажимента на всички да работят заедно.
В обобщение, срещата беше отправна точка за здравните специалисти да говорят, да споделят идеи и да планират бъдещи сътрудничества. Комбинацията от лично и виртуално присъствие създаде разнообразна и ентусиазирана група, поставяйки началото на продължаващо сътрудничество, което може да донесе положителни промени в областта на здравеопазването.