Проведе се втора среща на бизнес съвета в сектор ВЕИ в гр. Кавала

Сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E. организира среща в сектор възобновяема енергия. Срещата се проведе на 26.04.2023г. в гр. Кавала и беше свикана, за да се разгледат потенциалните възможности за сътрудничество в енергийния сектор и да се отговори на общите предизвикателства, пред които е изправен бизнеса в пограничната зона в Гърция.

Срещата имаше за цел да идентифицира приложими стратегии за подкрепа на бизнеса чрез програмата. Участниците се включиха в активна дискусия, изследвайки различни пътища за сътрудничество в енергийния сектор. Участниците обсъдиха ключови точки, като възможностите за сътрудничество, които членовете на съвета имат.
Участниците обмениха идеи за съвместни проекти като инициативи за научноизследователска и развойна дейност, съвместни предприятия и технологични партньорства, насочени към стимулиране на иновациите и напредък в решения за устойчива енергия.
Срещата предостави платформа за участниците да идентифицират и обсъдят преобладаващите предизвикателства, пред които са изправени предприятията в енергийния сектор, включително регулаторни пречки, финансови ограничения и технологични бариери.
Чрез програмата на Бизнес съвета участниците очертаха потенциални механизми за подкрепа за справяне с тези предизвикателства, включително предоставяне на достъп до възможности за финансиране, предлагане на техническа помощ и застъпничество за благоприятни регулаторни политики.
Дискусиите се съсредоточиха и върху значението на инициативите за изграждане на капацитет за предоставяне на предприятията на необходимите умения и знания, за да се ориентират ефективно в динамичния пейзаж на енергийния сектор.