Сдружение ИОР проведе редица от информационни срещи с местните власти в пограничната зона в изпълнение на проект “Business Council ”

В изпълнение на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г., сдружение „Институт за общностно развитие“, бенефициент по проекта проведе 11 срещи с местните власти, на които бяха изложени проблемите, идентифицирани по време на редовните заседания на бизнес съветите.

Срещите се проведоха в сградите на общинските/ областните администрации на:

1.Община Симитли

2.Община Смолян

3.Област Смолян

4.Община Банско

5.Община Благоевград

6.Община Любимец

7.Община Баните

8.Област Кърджали

9.Община Димитровгра

10.Община Хасково

11.Община Джебел

На срещите присъстваха представители на местните власти, пред които беше представена накратко трансграничната програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, както и нейните основни цели, а именно: разширяване на предприемаческата дейност в пограничния район, подобряване на капацитета на МСП за проникване на външни пазари, популяризирането на културното и природно наследство, разширяването на социалното предприемачество и др.

След представянето на програмата и нейните цели, екипът по управление на проекта представи резултатите, които партньорските организации постигнаха на територията на страната ни, а именно:

 • Бяха конституирани съвети във всички 9 приоритетни сектора във всички проектни области – Благоевград, Кърджали, Хасково и Смолян;
 • Проведоха се 84 редовни заседания на конституираните съвети;
 • В следствие на проведените дискусии се изведоха редица проблеми, които се оформиха в база данни, валидна за всички сектори и области;
 • Създаде се онлайн платформа, която да подпомага работата на конституираните съвети;
 • Изгради се база данни с МСП от България и Гърция.

Екипа разказа на присъстващите за проведените дискусии, от които бизнес съветите идентифицираха изброените по – долу проблеми, които бяха забелязани във всички сектори и във всички области, а именно:

 • Липсата на квалифицирана работна ръка във всички приоритетни сектори, резултат от обезлюдяването в пограничните области;
 • Ниската покупателна способност на българите и тежката политическа криза, която спира работата на бизнеса в редица направления;
 • Високите цени на електроенергията;
 • Липсата на политики за подпомагане на МСП;

Препоръките, които бяха изведени за справяне с идентифицираните проблеми, бяха следните:

 • Организирането на кръгли маси между бизнеса и местните власти, образователния сектор, неправителствени организации, което да доведе до създаването на непрекъснат конструктивен диалог между всички заинтересовани страни;
 • Провеждането на информационни / разяснителни кампании за млади предприемачи;
 • Прокарването на политики за стимулиране растежа на МСП;
 • Стимулиране на млади специалисти при започване на работа в малките населени места – данъчни облекчения, осигуряване на общински жилища и различни социални придобивки.

По време на срещите представителите на местните власти изразиха своята готовност да участват в конструктивен диалог с представителите на бизнеса по населените си места и заедно да търсят начини за справяне с изложените проблеми.

Всички присъстващи бяха запознати с функционалностите на платформата https://www.bcaction.eu/ , създадена по проекта, за да подпомогне работата на сформираните бизнес съвети.