В гр. Кавала се проведе се встъпителна среща в сектор Енергия

Партньорите по проекта, сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E. организира встъпителната среща в сектор възобновяема енергия, свикана на 19 април 2023 г. в гр. Кавала. Срещата отбеляза началото на съвместни усилия за напредък в инициативите за възобновяема енергия. Дневеният ред включваше обсъждане на програмата на проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., организационните мерки за бъдещи срещи и очертаване на основната цел на проекта.

Срещата започна с преглед на програмата на Бизнес съветите, като се подчертава значението й като платформа за насърчаване на сътрудничеството и стимулиране на иновациите в сектора на възобновяемата енергия. Участниците проучиха потенциалните ползи от програмата за улесняване на възможностите за работа в мрежа, обмен на знания и колективни действия за справяне с общи предизвикателства.
Участниците обсъдиха организационната структура на съветите, включително график, определяне на дневен ред, роли и отговорности на заинтересованите страни, участващи в координирането на бъдещи сесии.

Бяха направени планове за организиране на следващи срещи на регулярна основа, с комбинация от участие на място и виртуално, за да се съобразят с различни графици и географски местоположения.

Беше очертана основната цел на проекта, която се фокусира върху насърчаването на устойчивото развитие, намаляването на въглеродните емисии и ускоряването на прехода към бъдещето на възобновяемата енергия. Участниците подчертаха значението на колективните действия за постигането на тези цели.

Дискусиите се въртяха около потенциални инициативи за сътрудничество, които да бъдат предприети като част от програмата на Бизнес съвета, включително проекти за научноизследователска и развойна дейност, усилия за застъпничество на политиката и кампании за осведомяване на обществеността за насърчаване на приемането на възобновяема енергия.