Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

 

 

 

На 10.03.2023г. в град Смолян се проведе заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 6 представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше зала „Ротари“ в хотел „Кипарис алфа“ – гр. Смолян. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, след което беше отделено време за представяне на новите членове. Накрая беше направено предложение за дневен ред на заседанието и започна свободната дискусия.

Темата на свободната дискусия беше липсата на навици за управление на отпадъците при българските граждани. За съжаление повечето домакинства не разделят отпадъка, който генерират.

Членовете на съвета отбелязват, че се сблъскват с голямо недоверие у хората – често се смята, че отпадъка, който е събран разделно в крайна сметка се събира заедно и така се обезсмисля цялата идея за разделно събиране. Въпреки твърдението на местните власти, че гражданите се информират за процесите на събиране на отпадъците, все още се забелязва недоверието на хората и това е една от основните причини, поради която те не разделят своите боклуци.

Присъстващите на срещата обсъдиха разработването на мащабна онлайн кампания, която да популяризира управлението на отпадъците на домакинствата и МСП. Бяха дадени препоръки за разделното събирани и рециклирането на битов, текстилен и неопасен промишлен отпадък.

Участниците в съвета коментираха политиките при управлението на отпадъци и бяха направени предложения върху, които да се акцентира при изготвянето на публикациите за онлайн кампанията.