Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 10.12.2022 г. от 13:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и откри заседанието на БС по Текстил.

Дискусията протече в контекста на сектор Текстилна индустрия – опасен и замърсяващ околната среда. Този отрасъл е сред приоритетните сектори в световен мащаб за въвеждане на мерки за преход към кръгова икономика. Все още в България тези мерки не се въвеждат в пълния им капацитет. Необходимо е да се проведат повече обучения за промяна в поведението на предприемачите на всяко ниво в системата, за да доведат до резултат – от производството и транспортирането до потреблението и изхвърлянето. От друга страна държавата може да подкреря сектора чрез провеждането на такива политики, които да осигуряват по-устойчиво производство чрез такси, облагания и корекции в данък добавена стойност за постигане на:

  • Справедливи условия на труд
  • По-малко вредни емисии
  • Ефикасност в употребата на ресурси
  • Безопасна употреба на химикали
  • Уеднаквени продуктови стандарти в етикетите

Трябва да се проведат и мащабни информационни кампании. Тези политики трябва да стимулират промяна в цялостната система на текстилната индустрия.

В този контекст БС ще изготви мотивирано писмо-предложение за съвместни дейности с отговорните институции.