Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 10.12.2022г. от 11:00ч.в гр. Благоевград се проведе  редовно  заседание  на  Бизнес съвет  в сектор Управление  на  отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шестима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата, в която се проведе заседанието на БС беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като даде няколко минути да представянето на нови членове, след това обърна внимание на Правилника да дейността на бизнес съвета.

Модераторът даде старт на свободна дискусия, като подкани присъстващите членове да изберат проблем.

Участниците в БС дискутираха значението на сектора в контекста на правилното управление на отпадъците, което превръща кръговата икономика в действащата такава. Строителният бранш продължава да има голям дял в генерирането на отпадъци. Независимо от предложените мерки за повторната им употреба и оползотворяването им се вижда, че има пропуски в управлението на тези отпадъци., което представлява пречка в рециклирането и повторната им употреба. Необходимо е цялостно преформулиране на възможностите с ефективни политики за управление на отпадъците от строителния сектор, като започнат да се използват по – често европейски и световни практики в строителството на зелени сгради. Това ноу – хау предопределя ново мислене залагайки новото управление на отпадъци да започва още от проектирането, минавайки през всички етапи на строителството, както и за разрушаване на сгради.

Необходимо е да се направи широка информационна кампания, която да обяснява на предприемачите ползите, както и ефективността от такова строителство като намаляване на разходите и енергийно ефективни структури.