Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 03.12.2022г.  от 11:00 ч. в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Присъстващите представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян бяха шест. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Модераторът на събитието даде старт на свободна дискусия, като подкани присъстващите членове да изберат проблем. Един от присъстващите представители на сектора запозна членовете на БС с информация за приетите нови правила от Европейския парламент през октомври 2022г. за устойчиви органични замърсители – токсични вещества, които остават непроменени в природата много дълго и които не се трансформират лесно и поради това се натрупват в хранителната верига и в живите организми, съдържащи се в отпадъци, почвата, въздуха и водата и представляват заплаха за околната среда и човешкото здраве.

В тази връзка новоприетият регламент 2022/2040 на Европейския парламент и на съвета ще се прилага от 10 юни 2023 и е задължителен за всички страни членки.

БС излезе със становище, че ще е необходима масова информационна кампания от страна на изпълнителната власт, за да имат време засегнатите компании от приетия регламент да пренастроят производителната си същност.