Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 03.12.2022г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На редовното заседание на БС присъстваха 6 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Обект на разискване на настоящето заседание на БС в сектор Материали и технологии бяха т.н. зелени работни места и модернизацията на сектора.

По отношение на модернизацията и новите технологии много от членовете на БС споделиха, че не са запознати с различните видове мерки за подпомагане на малкия и средния бизнес, от които биха могли да се възползват за закупуване на нова техника, оборудване и/или друго, с което биха могли да модернизират производството си. В тази връзка водещият партньор по проекта се ангажира да систематизира подходящите проекти, по които биха могли да кандидатстват за финансиране предтавители на бизнеса и съответно да насочат заинтересованите лица.

Колкото до зелените работни места, модераторът на събитието обясни на присъстващите, че зелено работно място е всяка професионална дейност, която под помага опазване то на околната среда и борба та с климатичните промени чрез спестяване на енергия и суровини, насърчаване на възобновяемите енергийни източници, намаляване на количеството отпадъци и замърсяването или чрез опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

В тази връзка отново се все решение да се адресират тези питания и към местните администрации за информация и съдействие.