Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 26.11.2022г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно задседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Темата на днешната среща беше в контекста на въздействието върху околната среда и върху местната среда следствие на все по-интензивните операции в добивната промишленост.

В този смисъл представителите на сектора планират инициатива за намаляване на вредното въздействие върху компонентите на околната среда, като в тази връзка планират да си взаимодействат с представителите на местните власти, за да активират други представители на сектора да използват по-модерни методи в работния процес, за да намалят вредните въздействия.

Беше направено предложение от член на БС да се презентира нова техника на заинтересовани лица, като презентациите да се осъществяват със съдействието на местните администрации и/или областни администрации.