Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 19.11.2022г.от 16:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха общо 6 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана Зала №1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в град Благоевград.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на проекта и на Правилника за работа на БС по здравеопазване

Присъстващите представителите на сектора споделиха, че основен проблем е качественото и достъпно здравеопазване, при което пациентите да са удовлетворени от медицинските услуги, а работещите в сектора – доволни от условията си на труд. И в двете посоки на така описания проблем е неоходимо предприемането на действия от страна на отговорните институции.

Бизнес съветът изведе няколко главни насоки за постигане на качествено и достъпно здравеопазване, както следва:

  • Адекватно повишаване ролята на държавата в регулирането на процесите и ресурсите в здравната система (изразено в ново политическо отношение към здравните проблеми на нацията с оглед гарантиране на социално справедлив достъп до медицинска помощ, системно подобряване на нормативната база и вътрешното и хармонизиране, реалистично определяне на приоритети, контрол върху качеството и използването на публичните ресурси);
  • Подобряване на интегритета, структурата и ефективността на управлението на националната здравна система в посока на ефективна координация и взаимодействие между различните нива и сектори на здравната система;
  • Създаване на ново обществено и индивидуално отношение към здравето като право и отговорност на индивида и търсене на консенсус при вземане на здравно-политически решения, както и с по-пряко ангажиране на гражданите в реализирането на здравната реформа и контрола върху разходите.