Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 12.11.2022 г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 7 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажираната зала беше обезпечена технически, като беше оборудвана с- мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Дискусията стартира с обсъждане на проблеми в дърводобивния сектор- от цените до недостига. В тази връзка се разкиска сериозния дефицит на суровини, заради който бизнесът търпи огромни загуби, а някои компании дори обмислят изтегляните си от този пазара. Присъстващите взеха единодушно решение, че са необходими мерки, които да от една страна да намалят натиска за бизнеса чрез осигуряване на необходимия ресурс, а от друга-да гарантират правилното управление на нашите гори. В тази връзка се взе решение за иницииране на среща за всички заинтересовани страни за обсъждане на спешни мерки в краткосрочен и средносрочен план. Представителите на сектора изразиха позиция, че в България се прилагат твърде рестриктивни режими и законодателство по отношение на горската сеч, в сравнение с тези в Европа. Те посочиха, че страната ни разполага с огромни количества гори, които нарастват ежегодно, но същевременно, заради регулативни неуредици, браншът търпи загуби и е принуден да работи с намален капацитет, понякога до 50%.

Обсъдиха се и възможността за мерки в посока разрешаване на механизираната сеч, тъй като се задълбочават проблемите с недостига на работна ръка. Всички присъстващи бяха единодушни, че всички предприети действия трябва да бъдат с грижа за българската гора като се гарантира нейният прираст.