В Александруполи се проведоха първите срещи, които разясняват целите на проект „Business council“, финансиран от програма Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020.

В изпълнение на дейности по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., партньорите по проекта JOIN4CS, проведоха началните срещи за разясняване целите на проекта на представители на местните власти. Срещаите се проведоха в средата на месец юли в гр. Александруполисс. Присъстващите изслушаха с внимание презентациите подготвени от екипа на JOIN4CS. Беше разяснена ролята и значението на бизнес съветите, след което всеки участник отговори на въпросите, които екипът беше подготвил.

На въпроса кои от секторите са ключови за района на Александруполис, присъстващите подчертаха ключовата роля на енергетиката за развитието на града и региона. В същото време, в контекста на войната в Украйна е необходимо преминаването към качествено замеделие и да се акцентира върху първичния сектор – дърводобива, екологично земеделие и пр. Важно за развитието на хранително – вкусовата промишленост ще бъде укрепването на местното производство и домашните занаяти, както и развитието на кулинарния туризъм и тенденцията „от нивата в чинията“.

Относно мерките, които местните власти предприемат за подкрепа на предприемачеството, присъстващите подчертаха, че действията предприети от община Александруполис са разпокъсани и непоследователни. За да повишат индиректно конкурентноспособността, местните власти могат да подобрят инфраструктурата и логистиката, като по този начин могат да намалят времето и разходите на бизнеса.

Липсата на бизнес инфраструктура и липсата на гъвкава институционална рамка, бяха посочени като възпиращи фактори за развитието на предприемачеството в областта.

Присъстващите на срещата изказаха положителното си мнение за трансграничното сътрудничество между България и Гърция и положителното влияние, което оказва на района.