Проведе се първо редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 10.05.2022 г. от 18:30 часа в гр. Хасково се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвета касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 8 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в залата на комплекс „Алафрангите“ в гр. Хасково. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Присъстващите на първо място дискутираха два от основните преблеми на сектора, а именно енергийната криза и начините за пестене на средства от енергия и липсата на квалифицирана работна ръка, както и голямото текучество. Присъстващите споделиха, че развитието на текстилната промишленост е било от изключително голямо значение за българската икономика и особено за региона, тъй като този отрасъл е много добре развит в област Хасково.

Бяха обсъдени различни видове инвестиции за повишаване на производителността чрез внедряване на нови технологии, енергийна ефективност, за което има подкрепа по оперативните програми и по Плана за възстановяване и устойчивост. В допълнение членовете на Бизнес съвета обсъдиха и възможността за участие на фирмите заето в бранша по проекти на ОП “РЧР“ или чрез местните Дирекции на бюрата по труда с цел справяне с липсата на работна ръка.