Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 31.03.2022 г. в град Смолян се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 24 представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Темите, който се обсъдиха бяха следните:

  1. Текстилните отпадъци:

Членовете на Бизнес съвета по Управление на отпадъците споделиха, че текстилните отпадъци са едни от най-разпространените и трябва да се работи за информирането на всички заинтересовани лица как да събират разделно точно този вид отпадък. Дискутирани бяха и препоръки за общи срещи между членовете на Бизнес съвета по Текстил и членовете на Бизнес съвета по Управление на отпадъците.

Обсъдени бяха най-новите интегрирани софтуерни решения за управление на системата по събиране на текстил, което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила.

  • Разделно събиране на отпадъци:

По отношение на разделното събиране на отпадъци от стъкло, хартия и пластмаса, конкретен пример беше даден от страна на ескперт еколог от Общинска администрация Смолян, а именно, че гражданите подхождат с недоверие и неразбиране към процеса на транспортиране на вече разделно събрания отпадък. В тази връзка се предложи да бъдат оформени публикации за ползата от разделното събиране на отпадъци, чрез осигирената административна подкрепа на СНЦ „РИСК“, като основен партньор по проекта.

Взе се решение за обсъждане и съгласуване на текста на публикациите с членовете на бизнес съвете, ще бъде обсъдено и заглавието на фейсбук страницата, където същите да бъдат публикувани.