Проведе се информационна среща с представители на местната власт в община Гърмен

На 25.02.2022 г. от 09:30 ч. в сградата на общинска администрация Гърмен се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020, като на срещата присъстваха представители на община Гърмен.

На срещата присъстваха, както следва заместник кмет на община Гърмен, директори на дирекции, началници на отдели, експерти и специалисти от общинска администрация Гърмен.

Модераторът направи презентация на проекта и участващите организации. Обясни накратко същината на програма „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България, както и нейните основни цели, а именно: разширяване на предприемаческата дейност в допустимия регион, подобряване на капацитета на представителите на МСП за проникване на външни пазара, популяризирането на културното и природно наследство, разширяване на социалното предприемачество в граничните райони и др.

Водещият на събитието представи проектната идея, като наблегна на нейната основна цел за създаване на 7 бизнес съвета в България (Благоевград, Смолян, Хасково, Кърджали) и 7 бизнес съвета в Гърция ( Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Серес).

Всяка една от партньорските организации беше представена със своя опит, но най-подробно се обсъди ролята на Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ в работата на бизнес съветите, а именно: оказване на пълна подкрепа на бизнес съветите свързана с административни и организационни необходимости, беплатни обучения, обмяна на опит, ресурсна обезпеченост, изготвяне и разпространение на прессъобщения, модериране на периодични на събрания на съветите и ангажиране на представителите на местната власт.

От страна на присъстващите представители на общинска администрация Гърмен проектът беше приет с одобрение, като представителите  се съгласиха да съдействат за популяризирането на бизнес съветите, както и за решаването на възникнали трудности на представителите на целевите сектори, към които общинската администрация има отношение.

След подробното изложение модераторът прикани участниците в събитието за встъпване в режим на дискусия за задаване на въпроси.

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Development of Innovative Startup Companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.