Проведе се информационна среща с местните власти в община Баните

На 04.02.2022 г. от 14:00 ч. в семинарна зала на Общински съвет Баните се проведе информационна среща в изпълнение на проект „Business council”- 6275_BC, финансиран по Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021, Програма за териториално сътрудничество Interreg V-А Greece – Bulgaria 2014-2020“ , като на срещата не присъстваха голям брой представители на местната власт, поради факта, че епидемичната обстановка в района е усложнена.

Физически присъстваха 3-ма представители на местната власт, но други се включиха дистанционно, поради дистанционния режим на работа, който беше въведен в община Баните в следствие на големия брой заболели. Въпреки малкия брой присъстващи на събитието, в срещата взеха участие ръководни кадри (началници на отдели), които заради своя висок пост, гарантираха достигането на информация до максимален брой служители на администрацията.

Модераторът направи презентация на проекта и участващите организации. Обясни накратко същината на програма „ИНТЕРРЕГ  V-A Гърция–България, както и нейните основни цели, а именно: разширяване на предприемаческата дейност в допустимия регион, подобряване на капацитета на представителите на МСП за проникване на външни пазара, популяризирането на културното и природно наследство, разширяване на социалното предприемачество в граничните райони и др.

Водещият на събитието представи проектната идея, като наблегна на нейната основна цел за създаване на 7 бизнес съвета в България (Благоевград, Смолян, Хасково, Кърджали) и 7 бизнес съвета в Гърция.

Всяка една от партньорските организации беше представена със своя опит, но най-подробно се обсъди ролята на Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ в работата на бизнес съветите, а именно: оказване на пълна подкрепа на бизнес съветите свързана с административни и организационни необходимости, беплатни обучения, обмяна на опит, ресурсна обезпеченост, изготвяне и разпространение на прессъобщения, модериране на периодични на събрания на съветите и ангажиране на представителите на местната власт.

След изложението модераторът прикани участниците в срещата за встъпване в режим на дискусия за задаване на въпроси.