Проведе се информационна среща в Търговко-промишлена палата в гр. Благоевград

На 15.12.2021 г. в семинарната зала на Търговско-промишлена палата в гр. Благоевград се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. Участници в срещата бяха ръководството на търговско-промишлена палата, членове на търговско-промишлена палата, представители на местни фирми занимаващи се с реклама, търговия на стоки, текстилна промишленост, представители на хотелиери и ресторантьори и членове на стопанска камара, представители на НПО. Срещата се проведе присъствено и дистанционно.

Дистанционно срещата започна в обявения час 11 часа. Реалното стартиране на събитието беше с 15 минутно закъснение, в което се събираха постепенно присъстващите на място. В срещата се включи и зам. Председателят на търговско-промишлена палата. Сред присъстващите имаше и представители на неправителствени организации, които са участвали активно в опитите да бъдат съставени обществени съвети в област Благоевград. Модераторът приветства участниците на живо и онлайн и благодари на търговско-промишлена палата за предоставената възможност и домакинството на информационната среща.
Направи обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават. Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.
След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.
Презентацията преля в дискусия, в която участниците дебатираха до колко е уместно включването на общинска и областна администрация в бизнес съветите. Представител на неправителствена организация повдигна темата за неуспешните опити в годините в област Благоевград да се основат и да функционират обществени съвети. Беше споделено, че идеята за бизнес съвети, които да повдигат важните въпроси за бизнеса е много добра и с административната подкрепа на бенефициента имат шанс за стабилно и дългосрочно положително развитие. Представител на фирма, занимаваща се с медии и реклама изрази готовност да подпомага експертно работата на бизнес съветите чрез изготвяне на дигитално съдържание и популяризиране на повдигнатите от бизнес съветите въпроси.
Представител на търговско-промишлена палата попита каква е разликата между бизнес съветите и обществените съвети и получи изчерпателен отговор от страна на представителя на бенефициента. Бяха изложени всички точки на припокриване и на различия. Беше поставен фокус върху това, че бизнес съветите ще функционират секторно и ще влияят на конкретни политики и проблеми, които са строго дефинирани в конкретния сектор, към който е насочен бизнес съвета. Представителите на хотелиерския бранш изразиха желание за работа на бизнес съвета по туризъм свързана с изготвяне на взаимосвързан туристически продукт с другите погранични райони, които са в обхвата на проекта, като изтъкна, че има много туристически обекти, които могат да се свържат в конкретен продукт. Изрази оптимизъм, че това е възможно, когато един бизнес съвет обединява членове от всички погранични области.
След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така, че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.
Малко преди края на събитието, бе предоставена контактна информация със СНЦ РИСК, в т.ч. имейл, телефон, адрес, сайт и т.н.
Поради големия интерес, в заключение, бе поискано, а от страна на бенефициента поеха ангажимент, при фактическото конституиране на бизнес съветите, да бъдат потърсени присъстващите на днешната среща участници.
След приключването на събитието представител на бенефициента и модератора проведоха редица неформални лични разговори с представители на бизнеса, които пожелаха да установят личен контакт по повод формирането на съветите и включването им в тях.

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Development of Innovative Startup Companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.