Проведе се информационна среща в гр. Банско

На 14.12.2021 г. в семинарната зала на община Банско се проведе информационна среща с представители на областна администрация и бизнес. Срещата беше организирана в изпълнение на проект  “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г. На срещата присъстваха зам.кмета на община Банско, председателя на общински съвет и представители на камара на занаятчиите и асоциация на хотелиерите и бизнес.

Първите участници в събитието започнаха да пристигат в 13:50. Сред тях бяха представители на камара на занаятчиите, камара на хотелиери и ресторантьори, на няколко местни фирми занимаващи се с производство и търговия с хранителни продукти. От страна на местната администрация на срещата присъстваше зам. Кметът на община Банско, директор на дирекция Европейско финансиране и председателят на общински съвет Банско. В началото на срещата бе дадена думата на зам. Кмета, който в кратко изложение приветства присъстващите и изрази благодарност към организаторите за това, че провеждат събитието в община Банско.
Бе направена обстойна презентация на програма ИНТЕРРЕГ. След представянето на програмата последва представяне на бенефициента с добрите му практики и фактическата му насоченост в обществените дела. Бяха разяснени партньорите в проекта, техния профил и насоченост в обществените тела. В хода на презентацията се представи идеята за бизнес съвети, техните правомощия, тяхната идея и с какво ще се занимават. Фокус във въпросната презентация бе полезността за бизнеса, която може да донесе един бизнес съвет.
След това бе отделено време, за да се представят потенциалните участници в един бизнес съвет, а именно – представители на различни браншови организации, общинска/областна администрация и представители на бизнес. Бе обяснено, че участието е безплатно, а административното функциониране ще бъде осигурено от бенефициента.
В разговора за пълномощията на бизнес съветите се получи кратка дискусия, тъй като това предизвика интерес у хората – докъде може да стигнат правомощията им и доколко може да им се засили обществената роля.
Бе повдигнат разговора за това кога точно ще заработят въпросните бизнес съвети, защото това е шанс за подобряване на микросредата.
Присъстващите повдигнаха няколко основни теми, които са конфликтни за бранша на ресторантьори и хотелиери и занаятчии. Изразиха мнение, че липсва туристически продукт, който да ги свързва помежду им така, че да се подпомага развитието на туризма в общината. Изразиха одобрение на представената концепция за функционирането на бизнес съветите, като фокус беше именно организационната подкрепа, която бенефициента по проекта ще оказва за тяхното успешно функциониране. Директорът на дирекция европейско финансиране зададе въпрос, свързан с трансграничния ефект на съветите и как точно ще бъде постигнат той. Темата беше разгърната от представител на бенефициента и се проведе кратка дискусия. По време на кафе-паузата зам. Кметът на общината изрази желание община Банско да участва като активен член на бизнес съветите.
След проведената кафе пауза основно се коментира какви ще са участниците в съветите, какъв профил и какъв е начина, така че да бъдат максимално полезни за разрешаване на проблема им.
Малко преди края на събитието, бе предоставена контактна информация със СНЦ РИСК, в т.ч. имейл, телефон, адрес, сайт и т.н.
Поради големия интерес, в заключение, бе поискано, а от страна на бенефициента поеха ангажимент, при фактическото конституиране на бизнес съветите, да бъдат потърсени присъстващите на днешната среща участници.
След приключването на събитието представител на бенефициента и модератора проведоха редица неформални лични разговори с представители на бизнеса, които пожелаха да установят личен контакт по повод формирането на съветите и включването им в тях.

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Development of Innovative Startup Companies and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries, the Managing Authority and the Joint Secretariat.